Deleuze & Guattari: Notes on Rhizome

https://socialecologies.wordpress.com/2019/01/07/deleuze-guattari-notes-on-rhizome/
— Read on socialecologies.wordpress.com/2019/01/07/deleuze-guattari-notes-on-rhizome/